Error: Object reference not set to an instance of an object. Norrmejerier i topp i hållbarhetsrankning - Norrmejerier: Gör gott
Start / Norrmejerier i topp i hållbarhetsrankning
Sustainable-hållbart-Anders2.jpg

Norrmejerier i topp i hållbarhetsrankning

Norrmejerier hamnar på plats 6 när svenskar rankar hållbara livsmedelsföretag och plats 20 bland 286 företag i olika branscher.

– Utmärkelsen visar att ett enträget och långsiktigt arbete med att göra gott för Norrland gör avtryck. Vi jobbar i såväl små som stora steg med hållbara åtgärder. Varje enskild del har betydelse, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

Några exempel på hållbara åtgärder under 2016:
Biogasproduktionen har under 2016 ökat med hela 11 procent och utgör nu 20 procent av energiförbrukningen vid Umeå mejeri. Norrmejerier har bytt till syntetisk diesel (HVO) i tankstationer vid Umeå och Luleå mejerier. Närmare 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning inom tunga transporter tankas vid mejerierna. Norrmejerier uppnår dessutom miljöbesparingar genom utökad samdistribution och optimering i last och smartare körvägar.

I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse antagit en hållbarhetspolicy som från 2017 är implementerad i Norrgården® som är Norrmejeriers kvalitetssäkringssystem för medlemmar. Hållbarhetspolicyn uppmanar till miljöförbättrande åtgärder inom nio miljökvalitetsmål där mjölkproduktion har störst inverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Läs mer om Sustainable Brand Index här.